Decibell [dB]

Decibel je bezrozměrná poměrová veličina často používaná v elektroakustice. Jejím smyslem je určit poměr momentální hodnoty (např. napětí nebo výkonu) k určité vztažné (referenční) hodnotě.
Pro poměr napěťí se používá vztah

dB = 20log(U1/U0)

kde U1 je momentální hodnota napětí a U0 je vztažná hodnota. Pro napětí se často používá vztažná hodnota 1 µV (označení dB/1 µV) nebo hodnota linkového napětí 0,775V (označuje se dBu)

Přiklad: pro referenční napětí 0,775V:
ztráta na zařízení je na jednu desetinu původního napětí,
tzn že U1/U0 je 0,1
dekadický logaritmus z 0,1 je -1 a hodnota útlumu v dBu je tedy -20dBu

Pro výkonové veličiny se používá vztah

dB = 10log(P1/P0)

Pro výkon se jako vztažná hodnota často používá 1mW a označuje se pak dBm.

HOME